Uddannelsesplan for 3. praktik

I 3. praktikperiode arbejdes der med området "samarbejde og udvikling".

Område

Samarbejde og udvikling. Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål

Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Videns- og færdighedsmål

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. den institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser
 2. forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder
 3. tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde
 4. opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende
 5. forandringsprocesser og innovation
 6. didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og førstehjælp

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer
 2. foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet
 3. indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger
 4. redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde
 5. deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag
 6. sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og udføre grundlæggende førstehjælp.

Læring gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledning

Videns- og færdighedsmål 1

Den studerende vil gennem vejledning få en intro og viden om organisationen - herunder de institutionelle - og ledelsesmæssige rammer. Denne intro/vejledning vil blive afholdt af stedets afdelingsleder.

Videns- og færdighedsmål 2

Vi arbejder ud fra en neuro pædagogisk tilgang, hvor den studerende gennem vejledning vil få en viden neuro pædagogik, som den studerende kan bringe med i det daglige arbejder i bofællesskabet.

Videns- og færdighedsmål 3

Den studerende vil indgå i et tværprofessionelt samarbejde med flere forskellige. Primært vil det være hjemmeplejen som har deres daglige gang i bofællesskabet. I sommer halvåret har de fleste borgere handleplansmøder og derfor vil der være mulighed for at deltage i disse og samarbejde med sagsbehandler.  Øvrige samarbejdspartnere vil bl.a. være pårørende, værge, læge, sygehus m.m. Vi står ofte i problemstillinger hvor andre fagprofessionelle bringes i spil.

Videns- og færdighedsmål 4

Vi italesætter ofte hvilke opgaver der kræver andre faglige tilgange for at blive løst bedst, hvilket gør at vi bliver stærke i vores egen faglighed og bevidste om at gøre brug af andre fagpersoner. "Gråzone-problematiker" opstår, og det vigtig at være bevidst om egen - og andres faglighed.

Videns- og færdighedsmål 5

Bofællesskabet rummer forskellige borgere og derfor er det vigtig, at udvikling bliver en individuel sag. Nogle borgere har høje ambitioner for hvad de gerne vil kunne mestre, og andre har mindre ambitioner. Når/hvis målet er nået, er vi meget optaget af, hvordan målet blev nået, for at kunne drage erfaringer.

Videns- og færdighedsmål 6

Handleplan med mål, kvartalsscoringer, evaluering og dokumentation foregår i et lukket system (Sensum). Den studerende vil få intro i brugen af dette system. Det forventes at dette bruges dagligt.

Relevant litteratur

Randers kommunes handicapplan, findes på kommunens hjemmeside

Mennesket i hjernen af Kjeld Fredens

Hjerne på begynder stadiet af Sussanne Freldtofte og Vigo Petersen

Evaluering

Den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden. Sidste vejledningsgang inden statusmødet gennemgås følgende:

 • Vi gennemgår videns- og færdighedsmålene. Hvor langt er den studerende?
 • Hvordan oplever den studerende at være faldet til/trives i sin praktik?
 • Hvad er den studerende optaget af?
 • Hvad er eller har været svært i praktikken?
 • Hvilken kompetence udvikling er der sket, og hvordan er den opstået? (Refleksion over egen praksis)
 • Hvad oplever den studerende at være særlig god til? (Hvad lykkedes rigtig godt og hvorfor)
 • Hvad skal der arbejdes videre med den sidste del af praktikken?

Organisering af vejledning

Det aftales med den studerende, hvad indholdet af vejledningen skal omhandle. Det kommer bl.a. an på, hvilke erfaringer og viden den studerende har om området, og om der er noget, der har den studerendes særlige interesse.

Vejledningen er planlagt hver torsdag af 1 1/2 times varrighed. Den studerende laver en dagsorden, som sendes til vejlederen senest to dage inden næste vejledning.

Det forventes, at den studerende løbende skriver i sin arbejdsportfolio og tager referat af hver vejledning. Portfolioen vil være med til at danne grundlag for indholdet af hver vejledning.

Særlige forventninger til den studerendes forudsætninger

Den studerende kan arbejde alene.

Den studerende kan indgå i personlig pleje, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Den studerende har kørekort og vil køre bofællesskabets bus (kræver almindeligt kørekort B).

Det er ønskeligt, at den studerende har mulighed for at bruge egen bil i arbejdstiden, da vi arbejder på forskellige matrikler. Der betales kørepenge efter statens gældende takst.

Den studerendes arbejdsplan

Arbejdsplanen udleveres en måned før praktikkens opstart.

Kontakt til uddannelsesinstitution

Hvis der opstår bekymring fra praktikstedets side, tager vejleder en samtale med den studerende. Sammen laves der aftale om, hvad der fremadrettet skal ske. Evt. skal leder af praktikstedet eller praktikvejlederen fra VIA kontaktes.

Hvis den studerende har bekymringer i forhold til praktiksted, forventes det, at det drøftes med vejleder, og at den studerende og vejleder sammen laver en aftale for, hvad der skal ske. Evt. skal leder af praktikstedet eller praktikvejlederen fra VIA kontaktes.