Ledelsesgrundlag

Hvad kan I som medarbejdere forvente af mig som forstander:

 • En anerkendende tilgang i mødet med dig
 • At jeg er lydhør omkring dine daglige problemstillinger
 • At jeg bakker op om dig som medarbejder, også når du laver fejl
 • At jeg gerne vil i dialog med dig
 • At jeg gerne vil inddrage dig i beslutninger
 • At jeg gerne vil uddelegere relevante opgaver til dig

Hvad kan bostederne forvente af mig som forstander:

 • At jeg virker som en samlende forstander og vi oplever et fællesskab på bostederne
 • At jeg  bevarer overblikket, også i pressede situationer
 • At jeg kan tage beslutninger, også selv om de skulle være upopulære
 • At jeg tænker udvikling, både faglig og personlig udvikling for medarbejdere på bostederne
 • At jeg vil både beboere og personale det bedste
 • At jeg vil arbejde for et godt arbejdsmiljø

Hvad forventer jeg af dig som medarbejder:

 • At du er engageret
 • At du er fleksibel
 • At du er udviklingsorienteret
 • At du tænker på dit etiske ansvar i forhold til beboerne
 • At du behandler kollegaer med omtanke
 • At du kommer til ledelsen, hvis du ser noget ikke fungerer

Mine visioner og drømme for Bocenter Harridslev/Bostedet Marienborgvej:

 • At vi tilbyder beboerne det bedste vi har
 • At vi giver beboerne den optimale medbestemmelse uden at det bliver omsorgssvigt
 • At medarbejdere og beboere kan hygge og grine sammen
 • At etikken altid er i vore tanker
 • At alle tager ansvar
 • At vi fagligt ligger i front
 • At vi husker at fortælle de gode historier
 • At vi som kollegaer deler vores viden
 • At vi sammen har et optimalt arbejdsmiljø
 • At bostederne fremstår som velholdte både inde og ude

Forstanderens opgave er:

 • Daglig leder for de 2 TAP grupper herunder:
  • Afholdelse af MUS samtaler
  • Afholdelse af møder: Marienborgvej, onsdag hver 14. dag fra kl. 11.30-12.00, Harridslev, torsdag hver 14. dag fra kl. 10.00-10.30. Der afholdes 2 fælles TAP møder om året.
 • At afholde 4 budgetmøder med kontorassistenterne samt afdelingslederne.
 • Formand for LMU
 • Deltage i evt. lønforhandlinger
 • Arrangere fælles tema-dage
 • Deltage i medarbejdersamtaler, hvor der er bisidder med.
 • Stå for introduktions formiddag for nye medarbejdere - forår og efterår.
 • Deltage i byggemøder
 • Deltage i medarbejdermøder efter behov
 • Være leder af sikkerhedsarbejdet
 • Uddelegering af kompetencer til relevante medarbejdere
 • Arrangere leder tema-dage
 • Afholde L.U.S. - lederudviklingssamtaler
 • Bistå ved ansættelser og deltage i evt. afskedigelser af personale og studerende.
 • Deltage i diverse eksterne møder
 • Repræsentere bostederne
 • Være bindeled mellem bostederne og områdelederen
 • Have det overordnede pædagogiske og økonomiske ansvar, indenfor de udstukne rammer
 • Sikre rammer for udviklingen af medarbejderkompetencer og gennemføre medarbejderudviklingssamtaler med nærmeste medarbejdere.
 • Sikre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø med henblik på, at skabe de bedst mulige vilkår for trivsel for såvel personale som beboere.
 • Efter delegation i en overordnet ramme, at udarbejde visioner og mål for sit område herunder udviklingen af de enkelte tilbud.
 • Sikre at de økonomiske aftaleskemaer for beboerne og aflastningsbeboerne er i orden.
 • Deltage i relevante møder på bostedet
 • Sikre at samarbejdet med pårørende fungerer
 • Sikre at samarbejdet med andre samarbejdspartnere fungerer
 • Sikre at der udarbejdes mål for bostederne
 • Udarbejde aftalekontrakt med områdeleder
 • Sikre samarbejdet på tværs i organisationen

Afdelingsleders opgave er:

 • at være nærmeste overordnede for medarbejderne i afdelingen
 • at sikre at der etableres mål for den enkelte beboer, og at der lægges en pædagogisk linie, som løbende justeres
 • at tilrettelægge og gennemføre årlige personaleudviklingssamtaler for afdelingernes personale
 • at fungere som bindeled mellem medarbejderne og forstander
 • at have ansvaret for afvikling af personale/gruppemøder
 • at gennemføre ledelsesbeslutninger
 • at have ansvaret for arbejdstidsplanlægning for personalet her i blandt vikarer i afdelingen iht. reglerne
 • at koordinere og sikre samarbejdet i afdelingen
 • at forestå ugentlige lønindberetninger

I samarbejde med medarbejderen i afdelingen er det:

 • at sørge for at der etableres handleplaner for den enkelte beboer, og at disse følges
 • at afholde handlemøder og tage referat
 • at sikre kontaktperson-rollen
 • at indgå i det pædagogiske arbejde i afdelingen
 • at arbejde for at sikre de bedst mulige vilkår for trivsel for såvel beboerne som medarbejderne
 • at sikre beboernes økonomi efter gældende regler
 • at sikre afdelingens samarbejde med forældre/pårørende
 • at sikre medicinudlevering til beboerne