Ledelsesgrundlag

Her kan du læse om forstanderens forventninger og visioner, samt hvad forstanderen og afdelingslederens opgaver er.

Hvad kan I som medarbejdere forvente af mig som forstander:

 • En anerkendende tilgang i mødet med dig
 • At jeg er lydhør omkring dine daglige problemstillinger.
 • At jeg bakker op om dig som medarbejder, også når du laver fejl.
 • At jeg gerne vil i dialog med dig.
 • At jeg gerne vil inddrage dig i beslutninger.
 • At jeg gerne vil uddelegere relevante opgaver til dig.

Hvad kan bostederne forvente af mig som forstander:

 • At jeg virker som en samlende forstander og vi oplever et fællesskab på bostederne.
 • At jeg bevarer overblikket, også i pressede situationer.
 • At jeg kan tage beslutninger, også selv om de skulle være upopulære.
 • At jeg tænker udvikling, både faglig og personlig udvikling for medarbejdere på bostederne.
 • At jeg vil både beboere og personale det bedste.
 • At jeg vil arbejde for et godt arbejdsmiljø.

Hvad forventer jeg af dig som medarbejder:

 • At du er engageret.
 • At du er fleksibel.
 • At du er udviklingsorienteret.
 • At du tænker på dit etiske ansvar i forhold til beboerne.
 • At du behandler kollegaer med omtanke.
 • At du kommer til ledelsen, hvis du ser noget ikke fungerer.

Mine visioner og drømme for Bocenter Harridslev/Bostedet Marienborgvej:

 • At vi tilbyder beboerne det bedste, vi har.
 • At vi giver beboerne den optimale medbestemmelse uden at det bliver omsorgssvigt.
 • At medarbejdere og beboere kan hygge og grine sammen.
 • At etikken altid er i vore tanker.
 • At alle tager ansvar.
 • At vi fagligt ligger i front.
 • At vi husker at fortælle de gode historier.
 • At vi som kollegaer deler vores viden.
 • At vi sammen har et optimalt arbejdsmiljø.
 • At bostederne fremstår som velholdte både inde og ude.

Bostedslederens opgaver er:

 • at være daglig leder for de 2 TAP-grupper herunder at afholde MUS-samtaler og møder. Møderne foregår på Bocenter Marienborgvej onsdag hver 14. dag fra kl. 11.30-12.00 og Bocenter Harridslev torsdag hver 14. dag fra kl. 10.00-10.30. Der afholdes 2 fælles TAP-møder om året.
 • at afholde 4 budgetmøder med kontorassistenterne samt afdelingslederne.
 • at være formand for LMU.
 • at deltage i evt. lønforhandlinger.
 • at arrangere fælles tema-dage.
 • at deltage i medarbejdersamtaler, hvor der er bisidder med.
 • at stå for introduktions formiddag for nye medarbejdere - forår og efterår.
 • at deltage i byggemøder.
 • at deltage i medarbejdermøder efter behov.
 • at være leder af sikkerhedsarbejdet.
 • at uddelegere kompetencer til relevante medarbejdere.
 • at arrangere leder tema-dage.
 • at afholde L.U.S. - lederudviklingssamtaler.
 • at bistå ved ansættelser og deltage i evt. afskedigelser af personale og studerende.
 • at veltage i diverse eksterne møder.
 • at repræsentere bostederne.
 • at være bindeled mellem bostederne og områdelederen.
 • at have det overordnede pædagogiske og økonomiske ansvar, indenfor de udstukne rammer.
 • at sikre rammer for udviklingen af medarbejderkompetencer og gennemføre medarbejderudviklingssamtaler med nærmeste medarbejdere.
 • at sikre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø med henblik på, at skabe de bedst mulige vilkår for trivsel for såvel personale som beboere.
 • at efterdelegere i en overordnet ramme
 • at udarbejde visioner og mål for sit område herunder udviklingen af de enkelte tilbud.
 • at sikre at de økonomiske aftaleskemaer for beboerne og aflastningsbeboerne er i orden.
 • at deltage i relevante møder på bostedet.
 • at sikre at samarbejdet med pårørende fungerer.
 • at sikre at samarbejdet med andre samarbejdspartnere fungerer.
 • at sikre at der udarbejdes mål for bostederne.
 • at udarbejde aftalekontrakt med områdeleder.
 • at sikre samarbejdet på tværs i organisationen.

Afdelingsleders opgaver er:

 • at være nærmeste overordnede for medarbejderne i afdelingen.
 • at sikre at der etableres mål for den enkelte beboer, og at der lægges en pædagogisk linje, som løbende justeres.
 • at tilrettelægge og gennemføre årlige personaleudviklingssamtaler for afdelingernes personale.
 • at fungere som bindeled mellem medarbejderne og forstander.
 • at have ansvaret for afvikling af personale/gruppemøder.
 • at gennemføre ledelsesbeslutninger.
 • at have ansvaret for arbejdstidsplanlægning for personalet her i blandt vikarer i afdelingen iht. reglerne.
 • at koordinere og sikre samarbejdet i afdelingen.
 • at forestå ugentlige lønindberetninger.

I samarbejde med medarbejderen i afdelingen er opgaverne:

 • at sørge for at der etableres handleplaner for den enkelte beboer, og at disse følges.
 • at afholde handlemøder og tage referat.
 • at sikre kontaktperson-rollen.
 • at indgå i det pædagogiske arbejde i afdelingen.
 • at arbejde for at sikre de bedst mulige vilkår for trivsel for såvel beboerne som medarbejderne.
 • at sikre beboernes økonomi efter gældende regler.
 • at sikre afdelingens samarbejde med forældre/pårørende.
 • at sikre medicinudlevering til beboerne.