Om Marienborgvej

Bosted Marienborgvej, er et tilbud under Randers Kommune. Her gives botilbud til personer med varig, betydelig, nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Bostedet Marienborgvej er et botilbud efter Servicelovens § 108 og § 85. I Bofællesskaberne ydes bistand efter § 71 og 73, jævnfør § 81.

Bostedet består af 3 boafdelinger, Møllen, Kernen og Huset.

Der er i alt 23 pladser til fastboende.

Bosted Marienborgvej bestod i perioden fra 1992 til 2005 af boafdeling Møllen og boafdeling Kernen, samt et bofællesskab beliggende på Nordstjernen i Helsted. Boafdeling Møllen var tidligere en institution beliggende i Kristrup. Denne flyttede i 1992 til Marienborgvej 17 i en bygning, der tidligere var en afdeling af Christiansborg Børnehjem. Samtidig byggede man den nye afdeling, Kernen som stod klar til brug i sommeren 93.

I 2005 byggedes der erstatningsbyggeri på samme matrikel for boafdeling Møllen, og beboerne fik således helt nye og tidssvarende lejligheder

Samme år blev der bygget et Aktivitetscenter til 22 brugere, og heraf kom det nye navn, Bo- og Aktivitetscenter Marienborgvej.

De tre boformer og aktivitetscentret fungerede hver for sig i det daglige, men vi skabte helhed ved at afholde fællesmøder og temadage sammen. Der blev også arrangeret beboer/pårørende arrangementer på tværs af afdelingerne.

Fra 1. januar 2008 blev der foretaget en omstrukturering, rent organisatorisk, indenfor handicapområdet i Randers Kommune. Det betyder at Bofællesskabet Nordstjernen nu er organiseret sammen med de andre Bofællesskaber og Aktivitetscenter Marienborgvej med de andre dagtilbud i Randers. Desuden blev der på Byrådsmødet den 4. februar 2008 vedtaget, at den bygning hvor afdeling Møllen tidligere havde til huse skulle ombygges til et Bofællesskab med 6 boliger. Ombygningen som blev til vores nye afdeling Huset, stod færdig til indflytning i november 2009 og der er 6 lejligheder.

Omstruktureringen betød også at Bosted Marienborgvej er fusioneret med Bocenter Harridslev beliggende Purager 5-7 i Harridslev. Dette vil ikke betyde forandringer for beboernes hverdag. Forandringerne vil være på det administrative og der vil blive afholdt nogle fællesmøder og fællestemadage for personalegrupperne.

Ledelsesmæssigt betyder det at Bocenter Harridslev og Bostedet Marienborgvej  midlertidigt har Runa Steenfeldt som fælles leder (stillingen er vakant) og at der er en Afdelingsleder i Harridslev og en Afdelingsleder på Marienborgvej.

I forhold til de andre tilbud i Randers Kommune har vi samarbejdsrelationer i form af sammenslutningen GIPA (Gang I Pædagogisk Arbejde) og i form af fællesarrangementet ”SYNG MED FEST”.