Praktisk information

Her finder du en masse praktisk information om forholdene på Bocenter Marienborgvej.

Bostedsleder: 

Afdelingsleder: Lene Blak Soelberg

Botilbuddet Marienborgvej har tre afdelinger:

 • Kernen
 • Møllen
 • Huset

Voksne mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Beboerne i Kernen har ikke verbalt sprog, og er derfor afhængig af totalkommunikation (omgivelsernes tolkning af deres signaler).

Beboerne i Møllen er voksne udviklingshæmmede med varieret behov for pleje og omsorg. Flere af beboerne er i nogen grad selvhjulpne, mens andre har behov for støtte til den daglige livsførelse. Enkelte ældre beboere har betydeligt behov for pleje og omsorg.

Beboerne i Huset er voksne udviklingshæmmede med et stort behov for pleje og omsorg.

Der er ansat en køkkenleder. Der er fælleskøkken, beliggende i afdeling Kernen, hvor køkkenlederen laver/sørger for mad til alle måltider i de tre botilbud. Der fremstilles specialkost til de, der må have brug for dette. Køkkenet bestræber sig på at være delvist økologisk.

Der er pt ansat fem nattevagter. Der er en vågen nattevagt i Huset og på Kernen. De tilser beboerne på Møllen efter behov i løbet af natten dog mindst to gange.

På Bostedet Marienborgvej ønsker vi at følgende værdier bliver afspejlet i vores tilgang til den enkelte borger:

 • Anerkendelse
 • Dialog
 • Mod
 • Engagement

Vi betragter det enkelte menneske som et unikt individ, der er dannet af de relationer det indgår i, og det enkelte menneske er ligeværdigt med de personlige egenskaber og ressourcer, han eller hun besidder.

Læs hele vores værdigrundlag her.

At beboere og brugere:

 • oplever at være unikke mennesker
 • føler sig anerkendte og værdsatte
 • oplever at have selvbestemmelse
 • mærker, at vi tager udgangspunkt i de personlige kompetencer
 • tilbydes det, der for den enkelte har betydning for et godt liv i dagligdagen
 • føler sig trygge i hjemlige omgivelser
 • tilbydes det, der er nødvendigt for et godt liv for den enkelte med udgangspunkt i den enkeltes handlemål.
 • en bostedsleder som også er bostedsleder for Bocenter Harridslev
 • en daglig leder
 • 13 pædagoger
 • en plejehjemsassistent
 • to pædagogstuderende
 • seks social- og sundhedshjælpere
 • en køkkenleder
 • en pedel
 • en HK-assistent i fællesskab med Bocenter Harridslev

Desuden er der et vikarkorps på ca. 20 personer.