Værdigrundlag

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd" - K.E. Løgstrup.

Vi har valgt at inddele dette værdigrundlag i to. En del der handler om vores etiske grundholdninger og en del der handler om vores værdier.

Etiske grundholdninger

Del 1 om de etiske grundholdninger er vigtige for os fordi vores arbejde drejer sig om menneskelige møder, sårbare relationer, magtforhold og faglighed. I disse forhold kommer vi dagligt til at stå i vanskelige etiske dilemmaer hvor vi kan være i tvivl om hvordan vi skal handle.

Vi har formuleret vores etiske grundholdninger fordi det er vigtigt for os at vi tør tale åbent om de etiske spørgsmål der udfordrer os. Etik handler om at kunne reflektere over egne og andres handlinger og etikken beskæftiger sig med spørgsmålet: ”Hvordan bør jeg handle?”.

Et nøgleord i vores arbejde er omsorg. Omsorg handler om at beskytte og tage vare på et andet menneske, der har brug for hjælp. Denne omsorg hviler på fire grundlæggende etiske principper. Disse fire principper skal ses som et samlet hele, og de afspejler tilsammen fire sider af begrebet omsorg.

Princippet om respekt for selvbestemmelse skal sikre beboerens ret til indflydelse på og selvbestemmelse over eget liv. Beboeren vises respekt, når han inddrages i beslutninger, der vedrører hans eget liv. Det kunne være i forhold til, hvad han har lyst til at spise, hvordan han gerne vil gå klædt, hvilke aktiviteter han har lyst til at deltage i, hvordan han ønsker at indrette sin bolig osv. Respekt for selvbestemmelse handler dermed om at fokusere på beboerens mulighed og evne til at fremkomme med egne ønsker og mål.

Refleksion over retten til selvbestemmelse

Når jeg reflekterer over princippet om selvbestemmelse bør jeg som ansat:

 • Indgå i dialog med beboeren i beslutninger, der angår beboerens egne private forhold, såsom personlige interesser, fritid, tøjvalg, boligindretning, dagsrytme etc.
 • Give beboeren mulighed for at kommunikere på sine egne betingelser og møde beboeren der, hvor han eller hun er.
 • Opmuntre og motivere beboeren til at skabe det liv, der giver ham eller hende størst mulig livskvalitet under hensyntagen til det fællesskab, beboeren er en del af
 • Undgå handlinger, der direkte eller indirekte fører til overgreb mod beboeren ved f.eks. nedladende tale, ligegyldighed eller fordømmelse, når beboeren ytrer sine behov eller ønsker.

Integritet er et latinsk ord for en helhed, der ikke (in) må røres (tangere). Det betyder, at der er noget i beboerens liv, der ikke må røres. Det, der ikke må røres, er det enkelte menneskes opfattelse af, hvad der giver livet mening og kvalitet. Et andet ord for integritet kan være "urørlighedszone". Alle mennesker har en urørlighedszone, der skal beskytte os og vores liv mod overgreb, både fysisk og psykisk. I praksis kunne det handle om at banke på døren og afvente svar, inden man går ind til en beboer, at respektere at en beboer kan sige "nej tak" til omsorg lige nu, og at overveje om en beboer skal have lov til at sove længe, hvis det giver ham eller hende livskvalitet.

Refleksion over hensynet til fysisk og psykisk integritet

Når jeg reflekterer over princippet om integritet bør jeg som ansat:

 • Anerkende – både i handling og kommunikation – beboerens interesser, ønsker og behov, under hensyntagen til det fællesskab, beboeren er en del af.
 • Give beboeren mulighed for at indgå i kulturelle, sociale og familiemæssige sammenhænge efter eget valg og ønske.
 • Opnå kendskab til beboerens livshistorie for at finde ud af, hvad der gør beboeren glad, hvad beboeren godt kan lide – og derved hjælpe beboeren med at skabe et liv med størst mulig livskvalitet.
 • Undgå handlinger, der direkte eller indirekte forhindrer beboeren i at udtrykke sig om sine grænser – under forudsætning af at beboeren ikke skader andre.

At agte for beboerens værdighed handler om at anerkende beboeren som uerstattelig og som uendeligt værdifuld. Værdighed er ikke noget, man først skal gøre sig fortjent til gennem en særlig indsats, eller noget man kan opnå i kraft af særlige egenskaber. Værdighed handler således om at blive anerkendt uden forbehold. Når vi agter for en beboers værdighed, overvejer vi, om vi f.eks. skal fortælle en usoigneret beboer, at han trænger til et bad, om vi skal fortælle en beboer der går med nissehue i september at det er uden for sæsonen og om vi skal sige til en beboer, at han har pletter på sit tøj.

Refleksion over værdigheden

Når jeg reflekterer over princippet om værdighed bør jeg som ansat:

 • Gribe ind, når det vurderes, at beboerens værdighed er truet, f.eks. i situationer hvor beboeren ydmyges eller behandles på en nedværdigende måde.
 • Vurdere, om det gavner beboeren at konfrontere ham med, at han f.eks. lugter dårligt, er usoigneret eller har et beskidt hjem.
 • Være opmærksom på, om beboeren trives, og hvis ikke, om der er forhold, der kunne være anderledes.

Vi lever i en gensidig afhængighed og har magt over hinandens liv. Vi er med til at afgøre, om det andet menneskes liv skal lykkes eller ej – om hans verden skal blive lys eller mørk, tryg eller truende, vid eller snæver. Vi drager f.eks. omsorg for den sårbare beboer, når vi overvejer, om beboeren mod sit ønske skal på aktivitets center; når vi overvejer, hvordan vi samler en beboer op, der har lidt nederlag, og om vi skal fortie sandheden for en beboer for at opretholde dennes lykke?

​Reflektion over omsorgen for det sårbare liv​

Når jeg reflekterer over princippet om sårbarhed bør jeg som ansat:

 • Skabe en tillidsfuld og positiv omgangstone
 • Udvise tålmodighed og empati og hjælpe beboeren med at se nye muligheder efter f.eks. tab, nederlag eller skuffelser.
 • Samle en sårbar beboer op, så beboeren genvinder livsmodet f.eks. i situationer, hvor beboerens selvbestemmelsesret ikke er blevet tilgodeset.
 • Undgå handlinger, der direkte eller indirekte fører til en krænkelse af det sårbare liv – f.eks. ved at ignorere en borger.

Vores fire værdier

Dialog

For os betyder dialog, at vi taler sammen, lytter til hinanden og bruger hinanden som sparringspartnere, når de pædagogiske opgaver skal løses. Vi samarbejder på tværs af medarbejder- og faggrupper - og dermed udvikler vi et gensidigt kendskab til og en forståelse for hinanden. Dialog forudsætter, at vi er opmærksomme på, at vi er en del af et meningsfuldt fællesskab, samtidig med at vi respekterer den enkelte som et selvstændigt individ med egne holdninger og meninger. Vi møder hinanden i dialogen med tillid og åbenhed, og vi udviser tålmodighed og empati. Dialog betyder, at vi inddrager - og give medindflydelse til – den enkelte i beslutninger, der vedrører hans eller hendes liv.

Mod

For os betyder værdien mod, at vi i vores arbejde tør sætte noget på spil, at vi tager ansvar, tør kaste os ud i nye udfordringer, og at vi er villige til at gå nye veje. At udvise mod vil sige, at vi tør handle – at vi tør træffe en beslutning og miste fodfæste for en stund med henblik på at skabe nye muligheder og øget trivsel. At vi udviser mod vil sige, at vi er åbne for forandringer, at vi er nysgerrige, kreative og udfordrer ’plejer’ og rutinen. Vi vil aktivt inddrage og involvere hinanden og opmuntre hinanden til at skabe det liv, der giver størst mulig livskvalitet. At udvise mod handler om at være årvågen, vise initiativrighed og ansvarlighed.

Anerkendelse

Anerkendelse vil sige, at vi er lyttende, opmærksomme og interesserede i hinanden. Vi har øje for, at hvert menneske er unikt og har sin særlige forståelse af verden. Anerkendelse forudsætter en spørgende og empatisk tilgang til det andet menneske. Vi kan ikke vide, men kun spørge til, hvad ’det gode liv’ er for den anden. Vi anerkender hinandens forskelligheder og har respekt for det enkelte menneskes særlige interesser, ønsker og behov. Anerkendelse skal sikre trivsel og medvirke til at få den enkeltes potentiale til at udfolde sig bedst muligt. Vi vil styrke og værne om den gode relation - hvor den enkelte bliver set og hørt - og ad den vej skabe overskud og arbejdsglæde.

Engagement

Engagement vil sige, at vi involverer os, er nærværende og fokuserede, og at vi investerer noget i hinanden og i vores arbejde - både fagligt og personligt. Når vi engagerer os, tager vi ansvar for - og bidrager til - fællesskabets trivsel. Vi er optaget af at motivere og inspirere hinanden, åbne for nye ideer og skabe et energifyldt rum, hvor der er overskud og liv. Med vores engagement er vi med til at skabe mening, sammenhæng og arbejdsglæde i vores hverdag.