Invitation til møde om ny pårørendestrategi

Er du pårørende til en voksen med handicap? Så har vi brug for dig og dine input til at forme vores pårørendestrategi

hænder der samarbejde og skaber ideer

Vi har brug for hinanden……

 Og da du er pårørende til en person med handicap har vi ekstra meget brug for dig og din hjælp!

Pårørenderådene (Nord & Syd) har i samarbejde med ledelsen for bostederne i Randers Kommune fået til opgave at udarbejde en pårørendestrategi for voksenhandicapområdet, og derfor vil vi gerne invitere dig til informations og dialogmøde sammen med andre pårørende samt ledelse og medarbejdere.

For jer som pårørende til borgere i De Små Bofællesskaber eller pårørende til en borger der modtager mestringsvejledning i eget hjem,

 foregår mødet på Aktivitetscenter Randers, Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ,

den 5. februar kl. 18.00-21.00

 Der bliver serveret sandwich og sodavand under mødet

Der indgår mange vigtige elementer i en god pårørendestrategi. Og da vi som pårørende har forskellige situationer omkring vores handicappede, vil der sikkert også være forskel på, hvad vi hver især synes en god strategi skal indeholde. Derfor vil vi gerne høre, hvad der er vigtigt for dig i samarbejdet med ledelse og medarbejderne.

Vi har samlet nogle gode input nedenfor, og her kan du også læse mere om hele forløbet i processen.

Vi håber du har lyst til at deltage i mødet, så vi i fællesskab kan få lavet et rigtig godt oplæg.

Tilmelding til mødet bedes givet til sekretær Grete Kjær

senest den 27. januar på 8915 1772

eller på mail: grete.kjaer@randers.dk

Har du spørgsmål til mødet, er du velkommen til at kontakte ledelsen af området, Thomas Borup på 2916 1859 eller Mette Birkmose på 3069 0827.


Med venlig hilsen,

Pårørenderådene, ledelse og medarbejderne

 

Baggrund for invitation til mødet

Pårørendestrategi på voksenhandicapområdet

Da handicapplanen blev udarbejdet, skete det i et tæt samspil med borgere og pårørende. Der er nu gået nogle år siden planen blev udarbejdet, og derfor er det tid til at give pårørendesamarbejdet et fornyet fokus.

Der tilrettelægges en proces, hvor der på de enkelte enheder vil være et fokus på pårørendesamarbejdet med afsæt i nedenstående beskrivelse af processen. Fundamentet for processen er handicapplanens strategigrundlag (mission, vision, værdier og de bærende principper) samt de indsatser ift. pårørende der er beskrevet i planen. Se bilaget for et udklip af handicapplanen.

Center for Handicapindsats har formuleret fire fælles målsætninger ift. pårørendesamarbejdet:

 1. Værdierne i handicapplanen lever i det konkrete samarbejdet med de pårørende
 2. Borgerne oplever, at samarbejdet med de pårørende sker med respekt for den enkelte borger
 3. Pårørendesamarbejdet skal understøtte borgerens mestringsevne
 4. Pårørendesamarbejdet styrkes via videreudvikling af lokale initiativer

Værdierne for samarbejdet med de pårørende fremgår dermed af handicapplanen og danner således den fælles ramme. Der udarbejdes således ikke en pårørendepolitik i tilknytning til denne proces, i stedet vil fokus være på at omsætte handicapplanen til konkrete meningsfulde strategier og indsatser sammen med de pårørende.

I løbet af andet halvår i 2019 forventes Socialudvalget at påbegynde dialogen om en ny handicapplan. I denne proces bliver involvering af pårørende central. Derfor kan det også i skabelsen af en ny handicapplan drøftes, om der skal være et større fokus på samarbejdet med de pårørende.

Møde med pårørenderepræsentanter

Disse fire målsætninger blev drøftet med pårørenderepræsentanter den 9. april (se procesplanen nedenfor). På mødet var der ligeledes en drøftelse af, hvordan vi får skabt en god proces ude på de enkelte tilbud. 

Der kom mange gode input til den videre proces samt input til relevante drøftelser på de enkelte tilbud. Nedenfor ses en sammenfatning, som kan bruges til inspiration til de lokale drøftelser:

 • Vigtigt at kommunikationskanalerne mellem pårørende og tilbuddene er gode. Opleves de pårørende at blive involveret tilpas og hvilke kanaler bruges – er der en løbende dialog i hverdagen, når der opstår situationer, der er brug for at drøfte, eller er det til møder dialogerne tages? Det kunne drøftes lokalt, om der er brug for at justere herpå og dermed en forventningsafstemning.
 • Er der brug for (yderligere) nyhedsbreve om, hvad der sker på tilbuddene? Hvordan er kommunikationen til de pårørende, når der er udskiftning blandt medarbejdere og ledere?
 • Hvordan er kulturen i dialogen mellem pårørende og tilbud? Er der behov for en særlig opmærksomhed på dette for at understøtte, at dialogen er baseret på gensidig tillid? Hvordan kan vi tale sammen om dilemmaerne – eksempelvis ift. dét, at personalet har tavshedspligt ift. borgerne og samtidig ønsker at de pårørende føler sig informeret/inddraget og dermed kan være trygge ved dialogen og samarbejdet med tilbuddet.
 • Har alle pårørende den indflydelse de ønsker på de overordnede/strategiske indsatser? På de tilbud hvor der er pårørenderåd sker dialogen med ledelsen i dette forum. Får de pårørende der ikke er i et pårørenderåd, dermed den indflydelse de ønsker? Er der behov for andre dialoger end i pårørenderådene? Hvordan får repræsentanterne i pårørenderådene input fra de øvrige pårørende? Eks. blev det nævnt, at der i De Små Bofællesskaber kunne være behov for, at de pårørende mødtes ud over til fester i tilbuddene, fordi det netop ikke er til festerne, der tages en temperaturmåling på, om der er behov for justeringer i det enkelte bofællesskab. Det kunne drøftes lokalt, om der er det rigtige ”setup” ift. møder, som vejen til at skabe gode muligheder for dialog.

Nedenfor ses en beskrivelse af nogle af de elementer, der kan have betydning for de pårørendes oplevelse af samarbejde (input fra nogle af de pårørende der deltog i mødet). Der kan i de lokale dialoger på de enkelte tilbud også hentes inspiration i nedenstående, ift. en temperaturmåling på, om der er brug for yderligere lokale dialoger og tiltag:

Pårørende:

 • Oplever, at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren
 • Oplever, at der er opmærksomhed og støtte til pårørende, som selv kan være berørte og belastede af situationen
 • Oplever et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.

Værdier:

 • Pårørende er en vigtig samarbejdspartner i den helhedsorienterede indsats
 • Pårørende og professionelle er alle forskellige og bidrager forskelligt til at fastholde og forbedre mulighederne i borgerens liv. Den pårørende er altid den, der kender den handicappede bedst.
 • Pårørende inddrages i væsentlige beslutninger, der har betydning for borgerens helbred, liv og hverdag.
 • Tillid og positivt engagement
 • Udvikling gennem dialog og åbenhed
 • Fokus på den enkelte borger og fællesskabet

Pårørende anerkendes og respekteres som:

 • Personer med indgående indsigt og viden om borgeren og borgerens livshistorie
 • Den ”røde tråd” i den handicappedes liv
 • En person, der er/kan være følelsesmæssigt involveret i borgeren

Proces

Processen tilrettelægges sådan:

 • Den 9. april 2019, blev der afholdt et fællesmøde mellem 1-3 repræsentanter fra hvert pårørenderåd (eller pårørende for de tilbud, hvor de pårørende har valgt ikke at etablere et pårørenderåd) og ledergruppen i Center for Handicapindsats. Fokus på mødet var en drøftelse af målsætningerne for pårørendesamarbejdet, samt hvordan vi får tilrettelagt en god proces på tilbuddene.
 • Efter mødet, er de input som pårørenderepræsentanterne kom med på mødet den 9. april indarbejdet i dette dokument (se afsnittet ovenfor). Papiret udgør rammen for den videre proces.
 • Maj-august: På de enkelte tilbud tilrettelægges drøftelser med de pårørende, hvor der gøres status på pårørendesamarbejdet og hvilke pårørendeindsatser der yderligere skal iværksættes. Der kan hentes inspiration i dette notat. Det aftales lokalt, hvordan disse drøftelser tilrettelægges; nogle tilbud har pårørenderåd andre mødes med de pårørende ifm. statusmøder (på dagområdet er der ikke etableret pårørenderåd).
 • September: Opsamling på lokale dialoger og indsatser, herunder koordinering af eventuelle tværgående indsatser.
 • Oktober-februar: De aftalte indsatser gennemføres.
 • Forår 2020: Der afholdes fællesmøde mellem pårørenderådene/repræsentanter for de pårørende, med henblik på at udveksle gode erfaringer.