Fakta om pårørenderådet

Pårørenderåd Nord er et dialog- og samarbejdsforum mellem pårørende og ledelse.

Formålet er at repræsentere beboerne, så disse sikres indflydelse på den overordnede tilrettelæggelse af hverdagen i enheden.

Pårørenderådet er sammensat af op til fem medlemmer samt lederen af Botilbuddene i Område Nord. Pårørende kan være nær familie eller andre nærtstående bekendte.

Pårørenderepræsentanter vælges for to år ad gangen på det sidste obligatoriske møde for rådet. Der kan maksimalt vælges en pårørende pr. beboer. Pårørende til beboere, der ikke længere bor i enheden, må udtræde af rådet samtidig med udflytningen.

Der afholdes mellem fire og fem årlige møder. Valgmødet er et af de ordinære møder. Formanden for rådet og/eller lederen af Botilbuddene i Område Nord kan indkalde til ekstraordinært møde, hvis det vurderes nødvendigt.

Rådet fastsætter selv sin dagsorden. Den udfærdiges almindeligvis af formand og leder.

Formand
Hans Lykkegaard Larsen (Far til Rasmus, bofællesskab 2, Bocenter Harridslev)
E-mail: gydahans@gmail.com

Næstformand
Birgitte Petersen (Mor til Sidsel, Skelvangsvej 24)
E-mail: Birgitte.petersen@rn.dk

Arne Rousing (Far til Dorthe, Kernen, Bocenter Harridslev)
E-mail: aurousing@primanet.dk

Flemming Bugge (Far til Sussie, Kastanjebo, Harridslev)                                                           E-mail: ifbugge@webspeed.dk

Thomas Borup (Leder, Lærings og Kompetencecenter)
E-mail: thomas.borup@randers.dk

Runa Steenfeldt (Centerleder for voksenhandicap)                                                 E-mail: runa.steenfeldt@randers.dk

I område Nord repræsenterer vi nedennævnte Bosteder med ca. 150 beboere i alt:

 • Skelvangsvej 24
 • Rebslagervej 12
 • Rebslagervej 18
 • Vedøvej 1
 • Vedøvej 3
 • Niels Brocks Gade 5
 • Grenåvej 12, stuen
 • Grenåvej 12, 1. sal
 • Nordstjernen 17
 • Præstevænget 34, Spentrup
 • Bocenter Harridslev
 • Kastanjebo
 • Bocenter Marienborgvej

Vi informeres blandt andet om:

 • Planer vedrørende funktionsændringer
 • Generelle personaleforhold – herunder efter-/videreuddannelse
 • Fritidsaktiviteter, ferieture og andre arrangementer
 • Enhedens overordnede pædagogiske udviklingsplan – herunder konkrete udviklingsprojekter
 • Beboerrådenes aktiviteter

Vi høres blandt andet om:

 • Budgetforslag til det kommende budget
 • Større om- eller tilbygninger samt væsentlige funktionsændringer
 • Væsentlige ændringer i serviceniveau – herunder servicedeklarationer og kvalitetsstandarder
 • Retningslinjer for det socialpædagogiske arbejde, som enheden arbejder efter
 • Kostpolitik samt øvrige politikker
 • Rapporter fra tilsyn
 • Udfærdigelse af høringssvar vedrørende enheden til Randers Kommune
 • Pårørendeundersøgelser og lignende

Rådets opgave er i dialog med ledelse at kvalificere lederens beslutninger. Rådet har ikke beslutningskompetence.

Både ja og nej!

I princippet kan rådet behandle alle typer af spørgsmål.

Men rådet kan ikke behandle personspørgsmål – hverken vedrørende beboere, personale, grupper af beboere/personale eller lignende.

Vi søger dialog med alle pårørende – både via pårørendegrupperne og fra ”mund til mund”. Så kontakt os, ligegyldigt om det er med ris eller ros – eller måske et godt forslag.

Send os en mail på en af de e-mailadresser, du finder under "Medlemmer af pårørenderådet".