Fakta om pårørenderådet

Pårørenderåd Nord er et dialog- og samarbejdsforum mellem pårørende og ledelse. Formålet er at repræsentere beboerne, så disse sikres indflydelse på den overordnede tilrettelæggelse af hverdagen i enheden.

Pårørenderådet er sammensat af op til fem medlemmer samt lederen af Botilbuddene i Område Nord. Pårørende kan være nær familie eller andre nærtstående bekendte.

Pårørenderepræsentanter vælges for to år ad gangen på det sidste obligatoriske møde for rådet. Der kan maksimalt vælges en pårørende pr. beboer. Pårørende til beboere, der ikke længere bor i enheden, må udtræde af rådet samtidig med udflytningen.

Der afholdes mellem fire og fem årlige møder. Valgmødet er et af de ordinære møder. Formanden for rådet og/eller lederen af Botilbuddene i Område Nord kan indkalde til ekstraordinært møde, hvis det vurderes nødvendigt.

Rådet fastsætter selv sin dagsorden. Den udfærdiges almindeligvis af formand og leder.

Medlemmer af Pårørenderådet

Formand
Bent Lunø (Far til Anders, Rebslagervej 18)
bentluno@mail.tele.dk 

Næstformand
Hans Lykkegaard Larsen 
(Far til Rasmus, Bofællesskab 2, Harridslev)
gydahans@fiberflex.dk

Birgitte Petersen (Mor til Sidsel, Skelvangsvej 24)
Birgitte.petersen@rn.dk        

Arne Rousing (Far til Dorthe, Kerne, Harridslev)
aurousing@primanet.dk

Niels Rasmussen (Leder af Område Nord)
n.rasmussen@randers.dk

Bosteder vi repræsenterer

I område Nord repræsenterer vi nedennævnte Bosteder med ca. 150 beboere i alt:

Skelvangsvej 24
Rebslagervej 12
Rebslagervej 18
Vedøvej 1
Vedøvej 3
Niels Brocks Gade 5
Grenåvej 12 – stuen
Grenåvej 12 – 1. sal
Nordstjernen 17
Præstevænget 34, Spentrup
Bocenter Harridslev
Kastanje Bo Harridslev
Bocenter Marienborgvej

Hvilke informationer får vi i Rådet?

Vi informeres blandt andet om:

 1. Planer vedrørende funktionsændringer.
 2. Generelle personaleforhold – herunder efter-/videreuddannelse.
 3. Fritidsaktiviteter, ferieture og andre arrangementer.
 4. Enhedens overordnede pædagogiske udviklingsplan – herunder konkrete udviklingsprojekter.
 5. Beboerrådenes aktiviteter.
Hvilke opgaver får vi i Rådet?

Vi høres blandt andet om:

 1. Budgetforslag til det kommende budget.
 2. Større om- eller tilbygninger samt væsentlige funktionsændringer.
 3. Væsentlige ændringer i serviceniveau – herunder servicedeklarationer og kvalitetsstandarder.
 4. Retningslinjer for det socialpædagogiske arbejde, som enheden arbejder efter.
 5. Kostpolitik samt øvrige politikker.
 6. Rapporter fra tilsyn.
 7. Udfærdigelse af høringssvar vedrørende enheden til Randers Kommune.
 8. Pårørendeundersøgelser og lignende.

Rådets opgave er i dialog med ledelse at kvalificere lederens beslutninger. Rådet har ikke beslutningskompetence.

Er der spørgsmål, som Rådet ikke kan/må behandle?

Både ja og nej!

I princippet kan Rådet behandle alle typer af spørgsmål.

Men Rådet kan ikke behandle personspørgsmål  hverken vedrørende beboere, personale, grupper af beboere/personale eller lignende.

Kontakt os

Vi søger dialog med alle pårørende  både via pårørendegrupperne og fra ”mund til mund”. Så kontakt os, ligegyldigt om det er med ris eller ros – eller måske et godt forslag.

Send os en mail på en af de mail-adresser, du finder under "Medlemmer af Pårørenderådet".