Referater

Referat for mødet i Pårørenderåd Nord på Marienborgvej
Onsdag den 14. september, 2016

  1. Gennemgang og eventuelle kommentarer til referatet af mødet den 16. juni, 2016
   Ingen kommentarer.

  2. Økonomi (driften): Opfølgning på budget 2016 – orientering og status ved Niels Rasmussen
   Økonomien blev gennemgået af Niels

  3. Handicapplanen: Status og det videre forløb (implementering)
   Bent Lunø gennemgik tidsplanen. Der skal nedsættes en taskforce, men indtil videre har vi ikke hørt noget fra kommunen.
   Bent opl., at LEV arbejder på, at de kan komme med, så de kan sætte deres aftryk på projektet.

  4. Virksomhedsplan for 2017/2018 – orientering ved Niels Rasmussen
   Niels fortalte om Område Nords virksomhedsplaner.
   Tilbud 1 består af Bostøtteteamet, Møllen/MBV, Kastanjebo samt klub ’85.
   Dette projekt går ud på, at skabe meningsfulde fællesskaber, for alle de involverede borgere.
   Vi ønsker, at understøtte den enkelte borgers behov for et rigere fritidsliv via socialt netværksarbejde.
   Vi har et effektmål der hedder 80 % af borgerne deltager i dette, når projektet skal måles i slutningen af 2018.
   Tilbud 2 består af Bocenter Harridslev, Huset/MBV samt AC/MBV.
   Dette projekt drejer sig om ”kommunikation” og vores mål er, at 100 % kan give mere udtryk for/kommunikere mere om egne valg i forhold til indflydelse på eget liv.

  5. Rapport fra Socialtilsyn Midt – orientering ved Bent Lunø

   1. Projekt i forhold til Kastanjebo ved Metodecentret i Århus.
    Kastanjebo er blevet udpeget til et projekt i Midtjylland som 1 af 2 bosteder. Projektet går i sin enkelthed ud på, hvordan man kan få lokalsamfundet til at tage mere ansvar for sociale institutioner.
   2. Drøftelse af gennemsnitsscorer for de 7 temaer på tilbuddene.
    Vi havde en drøftelse af måden der bliver scoret på af Socialtilsynet. Hvis vi har 10 bofællesskaber og de 9 får topkarakter på 5 og det 10. bosted scorer 1 – så bliver gennemsnittet 1. Dette system bliver ændret med de nye tilsyn i 2016.
   3. Tidsskema for kommende tilsyn og den efterfølgende behandling i Pårørenderåd Nord.
    Socialtilsynet er på vej rundt til en ny omgang tilsyn her i september/oktober og november. Når resultatet foreligger, bliver de gennemgået på førstkommende møde.

  6. Økonomi (fremtidig)

   1. 2% besparelse i område Nord i 2017 – svarende til 1.000.000 kr.
    Vi skal i Nord spare ca. 1.000.000 kr. i 2017 – dette gøres ved personalereduktioner/nedsættelse af timer.
   2. 10% besparelse på vore dagcentre – er allerede sat i værk
   3. Tilbagebetaling af ulovligt opkrævede ferie-/ledsagepenge. Beløb i alt? Og hvor er de taget fra?
    Niels opl., at der er udbetalt ca. 750.000 kr. til beboerne i Område Nord. Penge om lægges oven i taksten til næste år. Det vil sige, at kommunerne betaler for det. Dette er gældende for hele landet.

  7. Drøftelse af valgmødet til november, 2016

   1. Foredrag om sorg hos søskende til handicappede og forventninger til søskende, når forældrene ikke er her mere.
   2. Booking af foredragsholder og fastlæggelse af program
    Niels finder en foredragsholder.

  8. Boligplanen
   Flytning af kernedelene til Langå i forbindelse med ombygning i Harridslev samt Marienborgvej.
   I forbindelse med, at kernedelene skal bygges om, er det besluttet, at beboerne skal flytte på det nedlagte plejehjem i Langå. Der er sat en proces i gang med nedsættelse af personale og pårørende.

  9. Mere tid og trivsel
   Projekt i forhold til at minimere sygefraværet i Randers Kommune – status ved Niels Rasmussen.
   Niels orienterede om Randers kommunes projekt ”mere tid og trivsel”.

  10. Ændring af kvalitetsstandarden for BPA-ordningen til minimum 14 dages ferie
   Handicaprådet er kontaktet 18.5.2016 og igen 1.9.2016 – med ønske om, at alle handicappede får ret til 14 dages ferie. Punktet er på Handicaprådets dagsorden den 21.9.2016
   Bent orienterede om BPA-ordningen.

  11. Ledsagerordninger
   Alle ordninger er under revision. Hvor mange i Område Nord er blevet reduceret i timeantal?
   Niels orienterede om, at der i hele Nord kun er 5 borgere som får ledsagelse, og Bent oplyste,
   at der i øjeblikket arbejdes med, om der skal ske reduktion i timetallet.

  12. Eventuelt
   Der blev orienteret om Bocenter Harridslevs sommerfest. Hvor det som sædvanlig var super godt vejr, som alle de øvrige år. Klub ’85 band startede med at synge, efterfulgt af folkedansere og til slut spisning i de forskellige grupper.