Referater

Her finder du referatet fra det seneste møde i pårørenderådet og links til tidligere referater.

Referat af mødet i Pårørenderåd Nord på Gaia Papaya
Tirsdag den 12. december, 2017 – kl. 18.00

 1. Gennemgang og eventuelle kommentarer til referatet af mødet den 12. september, 2017

  Referatet godkendt.

 1. Konstituering af Rådet – valg af formand og næstformand

  Bent Lunø ønskede at trække sig som formand for Pårørenderåd Nord.
  Årsagen er, at Bent er blevet valgt til Handicaprådet. Hans Lykkegaard blev derfor valgt som ny formand med Bent Lunø som næstformand.

 1. Evaluering af valgmødet den 14.11.2017

  Der var en snak om, hvorvidt vi skulle have valg hvert år, eller have det hver andet år i stedet.Dette blev udsat til næste ordinære møde den 13.3.2018

 1. Økonomi (driften) – opfølgning på budget 2017 – orientering og status ved Niels Rasmussen.

  Niels og Åse gennemgik økonomien for 2017 og 2018. Der skal rettes op på nogle skævheder i forhold til Kastanjebo og Lene Bredahls Gade til næste år.

 1. Økonomi 2018 – orientering ved Niels Rasmussen
 1. Virksomhedsplanen for 2017/2018 – opfølgning – orientering ved Niels Rasmussen

  Niels fortalte om, hvor langt vi er kommet med vores virksomhedsplaner. I forhold til et rigere fritidsliv, har vi haft 217 i målgruppen. Ud af dem har 29 fået et mål, der skal arbejdes med i det kommende år. I forhold kommunikation, så har alle fået et mål, som der arbejdes efter.

 1. Bruger- pårørendeundersøgelsen i 2017/2018 – orientering ved Bent Lunø

  Undersøgelsen er denne gang gjort mere brugervenlig end den var i 2015. Der er flere svarmuligheder og der er også mulighed for at supplere krydserne med yderligere, opklarende bemærkninger. Mange pårørende vil dog stadig sidde med en fornemmelse af, at når de er færdige med at udfylde skemaet – er de ikke nået helt ind til sagens kerne. På den anden side kan vi godt se, at det kan være svært at gøre det anderledes, men vi vil stadig arbejde på at få skemaet optimeret, så resultatet af undersøgelserne kommer til at stå mere klart. Vi blev enige om at tage kontakt med forvaltningen med et ønske om, at vi bliver præsenteret for resultatet af undersøgelsen, inden der bliver udsendt pressemeddelelse om den.
    
 1. Demografireguleringen af Handicapområdet – orientering ved Bent Lunø

  Siden 2007 har der ikke været en fuld demografiregulering af Handicapområdet. Vi har i mange sammenhænge gjort opmærksom på denne ulighed – men har haft svært ved at trænge igennem.
  Imidlertid er det lykkedes at få følgende med i konstitueringsaftalen for det nye byråd: ”Konstitueringspartierne vil i den kommende byrådsperiode arbejde for at opnå en fuld demografiregulering på handicapområdet.” Vi føler, at det er et meget stort skridt i den rigtige retning og vi vil løbende følge op på, hvordan arbejdet med den fulde demografiregulering på området skrider frem.

 1. Boligplanen – opdatering og orientering ved Niels Rasmussen.

  Niels fortalte, at nu var Marienborgvej kommet retur fra Langå. Resultatet af ombygningen er blevet super flot og beboerne var rigtig glade for at komme retur.  


 2. Informationsmøde om Handicapplanen onsdag den 17. januar, 2018 – kl. 16.30 til 19.00

  Orientering ved Bent Lunø: Vi er blevet inviteret til at høre mere om, hvordan arbejdet med at gøre Handicapplanen til virkelighed i Randers Kommune gribes an. Center for Beskæftigelse og Rehabilitering Randers (CBR) er vært for arrangementet. Vi vil opfordre så mange som muligt til at deltage i dette møde.
  Seneste tilmeldingsfrist er den 5. januar, 2018.

 3. Er du pårørende til en voksen med handicap? – kursusrække på DAC – startede 27.9.2017 –

  Næste kursus primo januar, 2018 – Bent Lunø orienterer om indhold og Pårørenderåd Nords input til kurserne.
  Bent Lunø har haft kontakt til Randers kommune ved Mads Andreasen. Mads har taget de fremsendte forslag med i sine overvejelser, når der næste gang skal laves kursus.


 4. Kort mundtligt referat af mødet i Dialogforum 27.11.2017 – Bent Lunø orienterer.

  På mødet i Dialogforum blev vi præsenteret for Projekt ”Min Plan” ved Gitte Lopdrup. Det løber i 3 år og drejer sig om udfærdigelse af handleplaner på en ny måde. Aktivitets- og fritidskoordinator Mette Birkmose Christensen fortalte om hendes arbejde med at synliggøre alle tilbud i Randers Kommune. Vi fik en orientering om økonomien i socialområdet, BPA-ordningen, ledsagerordningen og driften af busserne i døgninstitutionerne i Randers Kommune og sluttede af med en orientering om frikommuneforsøgene, som Randers deltager i.


 5. Fremtidens Aktivitetshus i Dronningborg – for handicapområdet – orientering ved Niels Rasmussen

  Intet nyt.


 6. Mulighed for køb af egen bus i bofællesskabet Harridslev – orientering af Hans Lykkegaard og Arne Rousing fra arbejdsgruppen.

  Hans og Arne har arbejdet med dette projekt og haft 2 samtaler med Runa Steenfeldt og en jurist. Der arbejdes videre, da der er mange aspekter i denne sag, som der skal tages hensyn til.


 7. Eventuelt – herunder aftale møderække i 2018 -  i marts, juni, september, november og december.

  Niels orienterede om de tiltag der er iværksat i f.t. handicapplanen. Bl.a. om den nye støttemodel på Socialområdet. Om den fremskudte rådgivning, som har åbent hver onsdag fra kl. 15.00 – 17.00 i Klub 85’ lokaler på Stenaltvej. Der blev ligeledes orienteret om de nye gruppeforløb, hvor der startes op med ”Livsstilsgruppen”, hvor deltagerne har mulighed for sundere livsstil.

Mødedatoer for 2018:

13.03.2018 – 12.06.2018 – 11.09.2018 – 13.11.2018.
Alle møderne holdes på Marienborgvej og starter kl. 17.30 

Bent Lunø

Formand for Pårørenderåd NORD

Referat fra møde den 26. april, 2017 Referat fra møde den 6. juni, 2017 Referat fra møde den 12. september, 2017 Årsberetning 2017 Referat fra møde den 14. November, 2017