Vedtægter

Vedtægter for Pårørenderåd ved Botilbuddene Randers Nord.

Antal råd

Det er op til lederen af Botilbuddene i Område Nord at vælge antallet af pårørenderåd.

Formål

Rådet er et dialog- og samarbejdsforum mellem pårørende og ledelse. Formålet er at repræsentere beboerne, så disse sikres indflydelse på den overordnede tilrettelæggelse af hverdagen i enheden.

Sammensætning

Et råd består af op til 5 medlemmer fordelt med ca. 3 - 4 pårørende samt lederen af Botilbuddene i Område Nord. Pårørende kan være familie eller nærtstående. Der kan maximalt vælges en pårørende pr. bruger/beboer.

Valgbarhed

Pårørenderepræsentanter vælges for to år ad gangen på det sidste obligatoriske møde for rådet. Hver borger har højst en valgbar repræsentant. Pårørende til beboere, der ikke længere bor i enheden, må udtræde af rådet samtidig med udflytningen.

Valgprocedure

Lederen af Botilbuddene i Område Nord er ansvarlig for skriftlig indkaldelse til valgmødet.

Hver borger har højst en pårørenderepræsentant, det er stemmeberettiget. Medarbejdere og ledelse har ikke stemmeret. De kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed er der om nødvendigt omvalg blandt de repræsentanter, der har fået lige mange stemmer. Pårørenderådet konstituerer sig med formand og næstformand på det første møde – kun pårørenderepræsentanter kan være formand og næstformand.

Opgaver

Rådet høres bl.a. vedr.:

 • budgetforslag til det kommende budget.
 • større om- eller tilbygninger samt væsentlige funktionsændringer.
 • væsentlige ændringer i serviceniveau – herunder servicedeklarationer og kvalitetsstandarder.
 • retningslinjer for det socialpædagogiske arbejde, som enheden arbejder efter.
 • kostpolitik samt øvrige politikker.
 • rapporter fra tilsyn.
 • udfærdigelse af høringssvar vedr. enheden til Randers Kommune.
 • pårørendeundersøgelser o.l.

Rådet informeres bl.a. om:

 • planer vedr. funktionsændringer.
 • generelle personaleforhold – herunder efter-/videreuddannelse.
 • fritidsaktiviteter, ferieture og andre arrangementer.
 • enhedens overordnede pædagogiske udviklingsplan – herunder konkrete udviklingsprojekter.
 • beboerrådenes aktiviteter

Rådets opgave er i dialog med ledelse at kvalificere lederens beslutninger. Rådet har ikke beslutningskompetence.

Medlemmerne kan yde frivillig indsats ved sammenkomster og udflugter i enheden.

Rådet kan ikke behandle personspørgsmål – hverken beboer, personale eller grupper af beboere/personale o.l.

Møder

Der afholdes 2 - 4 årlige møder. Valgmødet er et af de ordinære møder. Formand for rådet og/eller lederen af Botilbuddene i Område Nord kan indkalde til ekstraordinært møde, hvis det vurderes nødvendigt.

Rådet fastsætter selv sin dagsorden. Dagsordenen udfærdiges almindeligvis af formand og lederen af Botilbuddene i Område Nord. Område Nords budget afholder eventuelle udgifter i forbindelse med møderne.

Der tages referat fra rådsmøderne - et kort referat (uden personlige udtalelser). Der vælges referent ved mødernes begyndelse.

Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 1. december 2012.

Vedtægterne justeres efter behov efter drøftelse på et rådsmøde.